odc. 263 „Rusyfikacja”

Upadek powstania listopadowego spowodował nasilenie represji rosyjskich wobec Polaków mówi dr Jan Wiśniewski. Car Mikołaj I mianował namiestnikiem Królestwa Polskiego feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Odtąd polskie urzędy cywilne i wojewódzkie podlegały pod rosyjskich naczelników, armia polska została zlikwidowana a uczestników powstania zesłano w głąb Rosji. W 1832 wprowadzono Statut Organiczny Królestwa Polskiego, zlikwidowano Sejm, wprowadzono rosyjskie instytucje i rosyjskie prawo. Ponowne zaostrzenie rusyfikacji nastąpiło po upadku powstania styczniowego: wprowadzono ciągły stan wojenny, zrusyfikowano administrację i szkolnictwo, zlikwidowano Kościół unicki. Od 1874 roku urząd namiestnika zastąpiono stanowiskiem generała gubernatora, a symbolem ówczesnych represji stał się rosyjski kurator okręgu warszawskiego Aleksandr Apuchtin. Proces rusyfikacji został zatrzymany w wyniku rewolucji 1905 roku, a zakończył się w wyniku powstania niepodległego państwa polskiego w 1918 roku.